Historie naší školy

K 90. výročí

Již v roce 1908 se rozhodla C. k. zemská školní rada postavit budovu a zřídit v ní obecnou školu „Za dráhou“, avšak první světová válka a finanční krize zastavily tyto plány. Rozhodnutí o stavbě padlo až v roce 1923 a 1. 9. 1924 nastoupilo prvních 236 dětí do pěti tříd. K slavnostnímu otevření došlo 28. 10. 1924 a škola byla pojmenována po tehdejším prvním ministru školství a národní osvěty Gustavu Habrmanovi.

Postupně byla okolo školy vybudována i školní zahrada.

V roce 1926 zhodnotila školní inspekce činnost konstatováním, že „učitelé jsou včas ve škole a návštěva dětí je pilná“. Vzdělávání žáků pokračovalo zdárně až do roku 1939, kdy v září bylo vyučování zastaveno, a do školní budovy se nastěhovaly oddíly říšské branné moci. Výuka dětí byla přemístěna do náhradních prostor. Ve velmi ztížených podmínkách bylo vyučování po celou dobu druhé světové války zachováno.

Ve školním roce 1945 – 1946 se začalo učit opět v původní budově. Byl zde dokonce zaveden první telefon v obci. V roce 1950 byla škola přejmenována na Národní školu prof. Zdeňka Nejedlého. Měla v té době pět tříd, druhý stupeň navštěvovali žáci ve městě.

Dětí přibývalo, a tak v roce 1960 bylo rozhodnuto vybudovat ve Svítkově úplnou devítiletou školu. Začalo se s přístavbami, výstavbou tělocvičny a školní jídelny. K slavnostnímu otevření nových prostor školy došlo v roce 1963 a koncem šedesátých let pak navštěvovalo školu 548 žáků a učilo zde již 24 učitelů. Škola se starala o výchovu a vzdělávání mladé generace, rozvíjela zájmy dětí a jejich sportovní aktivity.

Během dalších let se vylepšovalo a opravovalo. Přibyly odborné učebny, dopravní hřiště. V 80. letech proběhla plynofikace. Ta zapříčinila, že učitelé i žáci museli na tři měsíce školu opustit a byli rozmístěni do ostatních pardubických škol, aby se pak mohli vrátit do svých teplých učeben.

V lednu 1994 se škola stala právním subjektem a v roce 2002 byl slavnostně uveden v život celostátní program, tzv. INDOŠ (Internet do škol). Dnes si samozřejmě už školu bez počítačové učebny a internetu nikdo nedokáže představit. Nový předmět, informatika, se stal běžnou součástí výuky žáků.

 

V současné době má škola dvě počítačové učebny (druhou od roku 2012) a knihovna byla vybavena notebooky, čímž vzniklo centrum umožňující využití moderních trendů ve výuce. Vedení školy vždy dbalo na kvalitní využití volného času dětí, a proto vzniklo mnoho zájmových kroužků. Své místo si na škole našla i Základní umělecká škola Lonkova, jejímž oddělením hry na hudební nástroje projde nejeden školák. Velmi kvalitní je dlouhodobá práce školní družiny. Počet oddělení se zvyšoval s počtem dětí, které školu navštěvovaly. V letošním roce se zvýšil počet oddělení na čtyři.

V roce 2002 došlo k rekonstrukci fasády v průčelí školy. Celkovou rekonstrukcí prošla v roce 2006 také školní jídelna s kuchyní. Díky ní může škola zajistit i stravování dětí z okolních mateřských škol.

V letech 2007 – 2008 získala družina nové prostory úpravou školnického bytu, a tak alespoň část dětí tráví čas po vyučování v příjemnějším prostředí, než je školní třída.

V roce 2010 došlo k celkové rekonstrukci budovy školy spojené se zateplením a zmodernizováním kotelny.

Školní rok 2011 – 2012 byl posledním rokem, kdy školu vedla paní ředitelka Božena Koblížková. Do povědomí dětí i rodičů se zapsala nejenom výukou chemie, ale i svým lidským přístupem, svou pracovitostí a snahou vylepšovat školu. Poslední z mnoha akcí odcházející paní ředitelky byla výstavba víceúčelového sportovního hřiště pro všestranné využití dětí.

Od školního roku 2012 – 2013 vede školu nová ředitelka, paní Ing. Monika Dobruská. Za krátkou dobu, po kterou je ve funkci, dokončila vybudování nové počítačové učebny, s jejíž výstavbou se započalo díky projektu EU – Peníze do škol. Dále pak byly zrekonstruovány dílny školy a pro děti byla zřízena školní kantýna. Jak vidno, nová paní ředitelka má mnoho sil, elánu a chuti do práce, takže ZŠ Pardubice – Svítkov i její zaměstnance a žáky čekají činorodé roky.

 

Přejme si, aby případné překážky byly úspěšně překonány a aby žáci i učitelé a ostatní pracovníci školy měli pohodu a klid pro svou práci a mohli tak v ní najít uspokojení.

Brožura k 90. výročí ZŠ Svítkov