Dovolujeme si Vám v příloze přeposlat informaci a případné využití materiálu od p. MUDr. Švadlenkové – KHS Pardubice – leták na školní tašky, který vytvořily pracovnice Zdravotního ústavu Praha.

Letak - jak vybrat skolni brasnu.pdf

DESATERO PRO PRVŇÁČKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů nemusel na mne čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 

DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.

2. Každý den ostrouhám tužky, dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.

4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.

5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.

9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

 

V září nastává v životě šestiletých dětí důležitá změna - mění se ve školáky a zůstanou jimi řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy rozhodují často i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky kluků a holčiček ve škole co možná nejsnazší, je třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi. Pokud si nejste jisti, zda je váš prvňák - čekatel na první třídu dobře připraven, přečtěte si pozorně následující zásady:

 

Dítě, které jde do první třídy, by mělo umět:

 • správně vyslovovat všechny hlásky;
 • umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a zjednodušeně vyprávět obsah
 • umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit
 • umět recitovat básničku, zazpívat písničku
 • vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let, znát dny v týdnu
 • hrát jednoduché hry - domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • počítat do pěti
 • umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově
 • být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatnědodržovat hygienu, umýt si ruce samostatně se najíst příborem
 • být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit 3 - 4 kilogramy
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat

 

Jak vidíte, je toho dost. Není nutné, aby dítě před nástupem do školy umělo číst, psát, počítat a mluvit cizím jazykem. Při poctivé školní práci se toto vše ve škole naučí.

 

Jak můžete pomoci svým dětem_1.docx

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/25

Příjem žádostí=ZÁPIS do 1.ročníku: V den konání zápisu 17. - 18. 4. 2024 ....... 13:00 hodin - 18:00 hodin

Zápis se uskuteční na ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748 - boční vchod (přístavba od jídelny) a rodiče se budou řídit pokyny u vchodu.

Téma: Se Štaflíkem a Špagetkou do školy

Vydávání žádostí k zápisu
18. 3. 2024 – 18. 4. 2024
Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice využijte systém na internetové adrese: zapisyzs.pardubice.eu
Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.
Žádost pro zápis dítěte do základní školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.
I. Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese: zapisyzs.pardubice.eu
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.
Nastavení internetového prohlížeče Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.
V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou základní školu nebo odbor školství, kde vám rádi pomohou.
II. Na odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice:
Mgr. Romana Šipčiaková, kancelář č. B 108, tel. +420 466 859 534, email: romana.sipciakova@mmp.cz  Termíny návštěv je vhodné předem domluvit.
III. Vyzvednutí v základní škole
V základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice dle termínů stanovených řediteli jednotlivých základních škol během výše uvedeného období.
Pondělí až čtvrtek: 8.00 – 14:00 hodin - sekretariát školy či na telefonu: 603 831 778
Důležité informace - shrnutí:
Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.
Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do odevzdání žádosti o přijetí do základní školy. Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi základní školu kontaktovat.
Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.
Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo základní školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

Příjem vyplněných žádostí v základních školách (ZÁPIS): 17. 4. - 18. 4. 2024 v den konání zápisu
Příjem žádostí = ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
Věnujte prosím pozornost způsobu podání žádostí včetně doložení všech příloh dle pokynů zde:
Příjem žádostí
Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat v den konání zápisu. 
Žádost o přijetí dítěte nebo o odklad školní docházky si připravíte pomocí aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu.


Přílohy k žádosti o přijetí:
• Kopie rodného listu dítěte – vždy
• Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
1. předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodustávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
2. doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
3. doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
4. doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2024 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno,
příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte do ŽÁDOSTI (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Přílohy k žádosti o odklad:
Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
• Kopie rodného listu dítěte – vždy
• Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
• Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení - vždy
Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Pozor – vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná!!!!.
Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ.
Vyhodnocování žádostí
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v termínu stanoveném ředitelem školy v budově základní školy, kam jste podali žádost o přijetí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem základní školy jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:
• e-mailem
• datovou schránkou
• písemným doručením
• telefonicky
• prostřednictvím SMS
Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.
Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na webovém portálu: https://zapisyzs.pardubice.eu
Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu a na webu příslušné základní školy.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí. Oznámení o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.
O odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Pardubice je to tedy Krajský úřad Pardubického kraje.

Vyhlaska_skobvodu_2_2018_platne_zneni.pdf
mapa_so.pdf