Vážení rodiče,

jako školní psycholožka poskytuji komplexní služby žákům, rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Můžete se na mě obrátit, pokud máte výchovné problémy se svým dítětem, vnímáte obtíže v komunikaci mezi Vámi a dítětem nebo mezi dítětem a učiteli, pokud má Vaše dítě problémy v kolektivu spolužáků nebo má osobní či emoční problémy aj. Při své práci spolupracuji s vedením školy, učiteli, výchovnými poradci, metodikem prevence, s pracovníky pedagogicko–psychologické poradny, se zaměstnanci střediska výchovné péče aj. Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsem vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování služeb školní psycholožky je bezplatné.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a GDPR Vás tímto žádám o udělení souhlasu s následující činností školní psycholožky na škole:

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách
 • diagnostické činnosti zaměřené na třídní kolektivy dětí
 • návštěvy ve třídách
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami chování
 • péče o integrované studenty, spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které mě samo vyhledá
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně psychicky náročné situaci
 • spolupráce při tvorbě a provádění preventivních programů k předcházení sociálně patologickým jevům na škole

V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mailu fialova@zssvitkov.cz či na telefonu 734 643 688, 466 303 273 (sekretariát)

 

Ve škole budu k dispozici každý týden v pondělí a ve středu od 7:30 do 14:00.

 

Konzultace pro rodiče probíhají po předchozí domluvě v pracovně psychologa. (Kancelář psychologa je umístěna v přízemí od hlavního vchodu vlevo vedle učebny dílen). Na konzultace je třeba se předem telefonicky či e-mailem objednat, v případě potřeby je možná individuální domluva na termín schůzky mimo stanovený čas.

 

Věřím, že mé působení na škole bude pro Vás i Vaše děti přínosem.

 

Mgr. Lucie Fialová

Informovaný souhlas psycholog web.pdf

VOLBA POVOLÁNÍ

Kariérní poradce:

Mgr. Kateřina Tichá
e-mail: ticha@zssvitkov.cz

Konzultace:
Po telefonické dohodě

Témata konzultací:

 • volba povolání
 • přijímací řízení na střední školy

Telefon: 466 303 273, 736 438 200

Důležité informace:

Naše škola zakoupila pro žáky přístup na webový portál Pro školy. Portál www.proskoly.cz pomáhá studentům základních a středních škol, jejich rodičům a učitelům.

Pro každého žáka je vygenerováno jedinečné přístupové heslo, které si může vyzvednout u svého třídního učitele a otestovat si své znalosti ve škole i v klidu svého domova.           

Portál nabízí pomoc při výběru typu střední školy, oborového zaměření a rozhodování o další studijní dráze. Na portále jsou k dispozici Testy volby povolání, Testy dětských schopností, Testy pro nejmenší a nově Paměťové testy. Portál  nabízí také možnost otestovat si schopnosti a předpoklady, které jsou důležité pro další studium a profesní kariéru studentů.

S výběrem střední školy vám také pomohou:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - IPS, Úřadu práce ČR Krajská pobočka Pardubice, B. Vikové-Kunětické 2011 (ips@pa.mpsv.cz)

Kariérové centrum, CCV Pardubice , Mozartova 449 (dvorakova@ccvpardubice.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Sukova 1260 (poradna@ppp-pardubice.cz

https://www.infoabsolvent.cz/

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Vyhlaska_232_2020_Sb.pdf

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/

https://www.skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-stredni-skoly

https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?show=intro

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS

Ke stažení:

Nabídka individuálního karierového poradenství.pdf
Vzkazník - lonští deváťáci letošním deváťákům.pdf
Volba povolání - poradenské středisko.pdf
2023 - Sdeleni o terminech.pdf
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 1.1.2024.pdf

Výchovný poradce:

Mgr. Jitka Valentová
e-mail: valentova@zssvitkov.cz

Konzultace:
Čtvrtek 8:00 - 11:00
Po telefonické dohodě

Témata konzultací:

 • děti se SPU, SVPU
 • integrovaní žáci
 • individuální vzdělávací plány pro žáky
 • problémoví žáci: učení, chování, osobní problémy
 • nezralé děti - odklady školní docházky, opakování ročníku
 • doporučení do PPP /do jiného odborného pracoviště/

Telefon: 466 303 273, 733 617 336

 

Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Vlasáková

Kontakt: vlasakova@zssvitkov.cz

Nenech to být - upozornění

1. Metodická a informační činnost

·         tvoří a koordinuje realizaci Preventivního programu školy

·         tvoří program speciálního poradenského pracoviště školy (ŠPP) a řídí jeho činnost

·         zajišťuje preventivní programy a jiné akce pro žáky školy, a to z oblasti záškoláctví, závislostí, sebepoškozování a dalších rizikových jevů

·         v případě potřeby při řešení rizikových situací ve škole kontaktuje odpovídající odborné pracoviště (OSPOD, Pyramidu, PČR aj.)

·         koordinuje práci mimoškolních subjektů pracujících v rámci prevence na škole, např. SEMIRAMIS

·         účastní se výchovných komisí ve škole

·         úzce spolupracuje se školní psycholožkou a výchovnou poradkyní při řešení rizikového chování žáků

·         informuje rodiče o rizikovém chování žáků a v rámci poradenské činnosti řeší jejich problémy

·         spolupracuje s třídními učiteli a eviduje případné rizikové chování jejich žáků

 

2. Spolupráce ŠPP s rodiči či zákonnými zástupci

·          seznamuje rodiče či zákonné zástupce s minimálním preventivním programem vycházející z    pokynů   MŠMT, č. j.: 1454/2000-51

·         vysvětluje rodičům a zákonným zástupcům funkci ŠPP

·         informuje rodiče či zákonné zástupce o možném kontaktu při řešení výchovných a výukových problémů

 

3. Působení při výuce, další akce a aktivity

·         organizuje charitativní sbírky např. na pomoc nemocným a znevýhodněným dětem (fond Sidus, Děti dětem aj.)

·         aktualizuje nástěnky věnované rizikovému chování mládeže

·         seznamuje žáky s volnočasovými aktivitami pořádanými nejen školou, ale i ostatními organizacemi

 

Speciální pedagog:

Mgr. Naďa Jelínková

email: nada.jelinkova7@gmail.com 

Telefon: 722 561 646

Témata konzultací:

 • zhoršení prospěchu
 • poruchy pozornosti
 • podezření na specifické poruchy učení nebo chování

Individuální práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – reedukace, kompenzace, stimulace.