Vážení rodiče,

jako školní psycholožka poskytuji komplexní služby žákům, rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Můžete se na mě obrátit, pokud máte výchovné problémy se svým dítětem, vnímáte obtíže v komunikaci mezi Vámi a dítětem nebo mezi dítětem a učiteli, pokud má Vaše dítě problémy v kolektivu spolužáků nebo má osobní či emoční problémy aj. Při své práci spolupracuji s vedením školy, učiteli, výchovnými poradci, metodikem prevence, s pracovníky pedagogicko–psychologické poradny, se zaměstnanci střediska výchovné péče aj. Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsem vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování služeb školní psycholožky je bezplatné.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a GDPR Vás tímto žádám o udělení souhlasu s následující činností školní psycholožky na škole:

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách
 • diagnostické činnosti zaměřené na třídní kolektivy dětí
 • návštěvy ve třídách
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami chování
 • péče o integrované studenty, spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které mě samo vyhledá
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně psychicky náročné situaci
 • spolupráce při tvorbě a provádění preventivních programů k předcházení sociálně patologickým jevům na škole

V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mailu hlavacova@zssvitkov.cz či na telefonu 734 643 688, 466 303 273 (sekretariát)

 

Ve škole budu k dispozici každý týden ve čtvrtek a v pátek od 7:30 do 14:00.

 

Konzultace pro rodiče probíhají po předchozí domluvě v pracovně psychologa. (Kancelář psychologa je umístěna v přízemí od hlavního vchodu vlevo vedle učebny dílen). Na konzultace je třeba se předem telefonicky či e-mailem objednat, v případě potřeby je možná individuální domluva na termín schůzky mimo stanovený čas.

 

Věřím, že mé působení na škole bude pro Vás i Vaše děti přínosem.

 

Mgr. Kristýna Hlaváčová

Informovaný souhlas psycholog web.pdf

VOLBA POVOLÁNÍ

Naše škola zakoupila pro žáky přístup na webový portál Pro školy. Portál www.proskoly.cz pomáhá studentům základních a středních škol, jejich rodičům a učitelům.

Pro každého žáka je vygenerováno jedinečné přístupové heslo, které si může vyzvednout u svého třídního učitele a otestovat si své znalosti ve škole i v klidu svého domova.           

Portál nabízí pomoc při výběru typu střední školy, oborového zaměření a rozhodování o další studijní dráze. Na portále jsou k dispozici Testy volby povolání, Testy dětských schopností, Testy pro nejmenší a nově Paměťové testy. Portál  nabízí také možnost otestovat si schopnosti a předpoklady, které jsou důležité pro další studium a profesní kariéru studentů.

Podívejte se na informace o studiu na některých SŠ a SOU:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/informacni_a_poradenske_stredisko_pro_volbu_a_zmenu/vzkaznik_pardubice_2019.pdf

S výběrem střední školy vám také pomohou:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - IPS, Úřadu práce ČR Krajská pobočka Pardubice, B. Vikové-Kunětické 2011 (ips@pa.mpsv.cz)

Kariérové centrum, CCV Pardubice , Mozartova 449 (dvorakova@ccvpardubice.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Sukova 1260 (poradna@ppp-pardubice.cz

 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021:

MŠMT upřesnilo opatřením obecné povahy průběh přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021.

V přijímacím řízení v tomto školním roce dojde k některým změnám:

součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou nemusí být jednotná přijímací zkouškaředitel střední školy v rámci kritérií přijímacího řízení do 31. 1. 2021 stanoví, zda budou uchazeči o maturitní obory vzdělání konat jednotnou přijímací zkoušku nebo  školní přijímací zkoušku (případně kombinaci obojího)
bude-li počet přihlášek ke vzdělávání nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání přijímacích zkoušek
zachovávají se dva termíny konání jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče i v případě, že druhá zvolená střední škola jednotné zkoušky nekoná; v tom případě koná uchazeč jednotnou zkoušku v obou termínech na téže škole
je stanoven shodný termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, a to nejdříve 28. 4. 2021
v rámci kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocen prospěch ze 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vzhledem k epidemiologické situaci byly zrušeny prezentační přehlídky středních škol. DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje připravila za zrušené přehlídky škol náhradní on-line řešení.

zdroj: https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/prijimaci-rizeni-ve-sk-roce-20202021

Důležité informace k jednotné přijímací zkoušce na stránkách společnosti CERMAT a SCIO

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Vyhlaska_232_2020_Sb.pdf

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/

http://www.vysokeskoly.com/vystudovat-vs-a-co-dal-1/prijimaci-zkousky-na-stredni-skolu-2020-terminy

https://www.skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-stredni-skoly

https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/

Ke stažení:

vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek_.docx
Zápisový lístek - vzor.PDF
Nabídka individuálního karierového poradenství.pdf
Termíny JPZ 2021.pdf
2020_celkova informace_prijimaci rizeni SŠ.pdf
Informační poradenské středisko.pdf
Vzkazník - lonští deváťáci letošním deváťákům.pdf
Volba povolání - poradenské středisko.pdf
Umělecké obory 2021 informace.pdf

Výchovný poradce:

Mgr. Kateřina Tichá
e-mail: ticha@zssvitkov.cz

Konzultace:

Po telefonické dohodě

Témata konzultací:

 • volba povolání
 • děti se SPU, SVPU
 • integrovaní žáci
 • individuální vzdělávací programy pro žáky
 • problémoví žáci: učení, chování, osobní problémy
 • nezralé děti - odklady školní docházky, opakování ročníku
 • doporučení do PPP /do jiného odborného pracoviště/
 • speciální školy atd. dle zájmu a potřeby

Telefon: 466 303 273, 603 831 778

 

Připravujeme...