POZOR!!! Zápis do prvních tříd !!!

Příjem žádostí: 15.4.2020 -22.4.2020

REZERVACE termínů provedené v aplikaci SE RUŠÍ !!!! Žádost prosím vyplňte v elektronickém zápisu. Přihlášení pomocí webové aplikace: http://zapisyzs.pardubice.eu

Příjem žádostí o přijetí dítěte i odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v daném termínu BEZ PŔÍTOMNOSTI DĚTÍ - pouze korespondečně! 

Podání žádosti lze uskutečnit těmito způsoby:

 • zasláním do datové schránky školy se všemi přílohami (datovou schránku musí mít fyzická osoba - zákonný zástupce dítěte, nesmí to být firma)
 • zasláním vytištěné, podepsané a se všemi přílohami poštou (nejlépe doporučeně)
 • e-mailem se všemi přílohami - pouze, jestliže má zákonný zástupce elektronický podpis (nelze poslat prostý e-mail)
 • osobním podáním pouze 16.4.2020 a 20.4.2020 od 8:00-9:00 hodin u bočního vchodu v zalepené obálce vhozením do přistaveného boxu!!! (zvoňte na sekretariát):

Dopis, datová schánka, e-mail s elektronickým podpisem, obálka bude obrashovat:

 • KOPIE rodného listu dítěte - nutné
 • Doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy (jestliže chcete započítat body dle kritérií) a budou doložena jedním z následujích způsobů: 
 1. předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu
 2. doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese
 3. doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlatníka 
 4. doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou žáky ZŠ Pardubice-Svítkov - uveďte jjméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte. Ověří ve škole, ale sdělením této informace urychlíte proces řízení.

Přílohy k žádosti o ODKLAD:

Dle ustanovení § 37 odst.1 Školského zákona: Není-li dítě tělesně či duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradnského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • KOPIE rodného listu dítěte - nutné
 • Stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa - možnost i kopie
 • Posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské pracoviště - možnost i kopie

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se Vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich!!! Ředitelka školy řízení přeruší a stanoví Vám dodatečnou lhůtu na jejich doplnění!!!

POZOR!!! Vyplnění přihlášky v aplikaci není její PODÁNÍ!!! Podání lze uskutečnit pouze výše uvedeným způsobem. 

Vše potřebné sledujte na https://zssvitkov.cz/prvnaci , kde budou postupně dodávány informace!!!!

 

 

Kritéria přijímaní 2020.docx
2020-03-30

Kontakty na školní psycholožku

Vážení rodiče,

pokud Vy nebo Vaše děti potřebujete pomoc či podporu školní psycholožky, neváhejte ji kontaktovat na tel. č. 734 643 688 nebo e-mailem na adresu hlavacova@zssvitkov.cz.

2020-03-30

Žádost o ošetřovné pro dítě i elektronicky

Vážení rodiče, 

jetliže máte dítě do 13-ti let věku, vystavíme Vám žádost o ošetřovné na Vaše dítě.

Z důvodu omezení pohybu budeme vydávat potvrzení (ošetřovné) v omezené době!!!

Žádost lze posílat i ELEKTONICKY!!! (žádost nemusíte zasílat, do e-mailu jen uvedte jméno a třídu dítěte, vše vyplníme za Vás, naskenované pošleme ZPĚT na e-mail)

Další údaje o ošetřovném si vyplníte v BODĚ B a ten odevzdáte zaměstnavateli nebo na příšlušném úřadě. 

Toto potvrzení budeme vydávat i v kanceláři školy v čase  8:00 - 9:00 hodin. 

Do budovy zvoňte u bočního vchodu na kancelář školy. 

Dodržujte hygienická pravidla a rozestupy do kanceláře.

 

Děkujeme za pochopení. 

 

2020-03-25

PRAVIDLA domácí přípravy + termín zadávání

Vážení rodiče a milé děti, 

naši pedagogové pro Vás připravili pravidla domácí přípravy. Termín zadávání je zpravidla pondělí a děti ho dostávají na týden. (naučte se svou práci naplánovat dle svých možností).

Snažte se tyto pravidla dodržovat a s naší i Vaší pomocí se pokusíme vše zvládnout tak, abychom všichni zůstali s "nervama" v pořádku. 

Žáčci snažte se co nejvíce učit samostatně, aby rodiče, kteří jsou zaneprázdněni prací, mohli Vaše výkony již jen chválit a popřípadě kontrolovat!

PRAVIDLA domácí přípravy

 1. Vstávej tak, abys mohl v 8:00 začít s přípravou (pro spáče max. v 8:30)
 2. Vymez si místo, kde se budeš učit.
 3. Připrav si kupičky podle jednotlivých předmětů (ty tam můžeš mít celou dobu karantény) a vytiskni si nebo opiš pokyny od učitele v daném předmětu a rozvrhni si, co uděláš každý den!
 4. Připrav si školní rozvrh na daný den
 5. Na každý předmět si vymez 25-40 minut (pokud budeš pracovat soustředěně, pravidelně, stihneš to)
 6. Vypracuj zadané učivo a pokud něčemu nerozumíš, poraď se nebo úlohu vynech, označ si, co nemáš vypracováno barevně (nebo jinak). Poraď se s učitelem (pomocí e-amilu, telefonicky, pomocí Bakalářů nebo oslov rodiče a své kamarády)
 7. Vypracovaná cvičení si odškrtni barevně, ať vidíš co máš za sebou a tzv. z krku!!! uffffff
 8. Dělej si mezi jednotlivými předměty přestávky jako ve škole, ale POZOR né delší jak 20 minut.
 9. Nezapomeň svačit a často pít (ale od práce moc neodbíhej, připrav si vše předem nebo popros rodiče)
 10. Pochlub se rodičům, co jsi za celý den udělal
 11. Nezapomeň si každý den zacvičit a pohrát si.

Nezapomeňte, že máte své spolužáky, kteří mohou potřebovat tvoji POMOC. Když nevíš, snaž se sehnat informace!!!

Pomáhejte si navzájem, sdělujte si co jste zvládli nebo co Vám nešlo.

Povzbuzujte se v práci, protože nejhorší je překonat se do práce vůbec pustit. 

Nenechávejte vše na poslední chvíli - Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!!!

Pomáhejte svým rodičům, kteří chodí ještě do práce. 

 

Společnými silami vše ZVLÁDNEME A PŘEKONÁME !!!!

 

2020-03-23

Domácí příprava pro žáky + odkazy

Vážení rodiče, 

jestliže nemáte možnost vyplnění, vytištění nebo všeobecně přístup k PC, prosím kontaktujte vyučující (telefonicky, e-mailem) a domluvte si postup předání domácí přípravy. 

Domácí příprava je nedílnou součástí vzdělávání v této nelehké době a bude po dohodě s vyučujícími hodnocena a klasifikována. 

Žádáme rodiče o důslednou konrolu dětí v přípravě a dodržování režimu. 

Odkazy na on-line výuku: www.skolasnadhledem.cz , www.onlinecviceni.cz 

Dále je spuštěno vysílání na ČT 2 - UČÍ TELKA v dopoledních hodinách. 

 

 

Děkujeme

vedení školy

2020-03-21