Nástup a organizace výuky 9.ročníků k přijímacím zkouškám - konečné upřesnění

Vážení rodiče a žáci devátých ročníků, 

od 11.5.2020 bude organizována výuka žáků připravujících se k přijímacímu řízení na střední školy.

Vaše docházka není povinná, ale v případě, že se k výuce žák přihlásí, bude na výuku docházet pravidelně. 

Výuka bude probíhat od pondělí do středy v časech 9:00-11:00 (bloky), čtvrtek a pátek je stále určen pro distanční studium

1. BLOK: 11.5. Čj

              12.5. Mat

               13.5. Čj

2. BLOK: 18.5. Mat

              19.5. Čj

              20.5. Mat

Tyto BLOKY se budou pravidelně střídat!!!

Žákům nebude zajištěna po dobu výuky strava a je nutné si stravu přinést vlastní. 

Hygienické pokyny viz. PŘÍLOHA - nutné prostudovat!!!!

Povinností před nástupem k výuce bude nutné vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ viz. příloha!!!  Odevzdáte před vstupem do budovy školy vyučujícímu.

 

Děkujeme za pochopení. 

vedení školy

 

POKYNY devate tridy COVID.docx
příloha_čestné_prohlášení.pdf
2020-05-06

Výsledky zápisu

Vážení rodiče, 

jelikož se nám množí množství telefonátů a e-mailů k výsledkům zápisu, upřesňuji, že vyvěšení výsledků bude po 13.5.2020. 

V dřívějším termínu nebudeme k výsledkům přijimácího řízení podávat informace. 

Případně Vás bude kontaktovat ředitelka školy. 

 

Děkujeme za pochopení. 

vedení školy

2020-04-30

Primární prevence "na doma"

Vážení rodiče,

lektorky Centra primární prevence Semiramis, které pro děti z naší školy připravují programy primární prevence, pro Vás natočily několik videí. Pokud máte s dětmi čas a chuť, můžete si videa pustit a společně vyzkoušet výzvy, které na Vás čekají. Videa naleznete na těchto odkazech:

SEMIRAMIS: #BYTSPOLUJINAK

#komunikace - výzva č. 1

#poznejmujsvet - výzva č. 2

#smejemese - výzva č. 3

2020-04-28

POZOR!!! Zápis do prvních tříd !!!

Příjem žádostí: 15.4.2020 -22.4.2020

REZERVACE termínů provedené v aplikaci SE RUŠÍ !!!! Žádost prosím vyplňte v elektronickém zápisu. Přihlášení pomocí webové aplikace: http://zapisyzs.pardubice.eu

Příjem žádostí o přijetí dítěte i odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v daném termínu BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ - pouze korespondečně! 

Podání žádosti lze uskutečnit těmito způsoby:

 • zasláním do datové schránky školy se všemi přílohami (datovou schránku musí mít fyzická osoba - zákonný zástupce dítěte, nesmí to být firma)
 • zasláním vytištěné, podepsané a se všemi přílohami poštou (nejlépe doporučeně)
 • e-mailem se všemi přílohami - pouze, jestliže má zákonný zástupce elektronický podpis (nelze poslat prostý e-mail)
 • osobním podáním pouze 16.4.2020 a 20.4.2020 od 8:00-9:00 hodin u bočního vchodu v zalepené obálce vhozením do přistaveného boxu pod dohledem!!! 

V případě potřeby s vyplněním žádosti pomůže: Mgr. Olga Havlíková - odbor školství, kultury a sportu, Magistrát města Pardubice tel: 466 859 532 po předchozí telefonické dohodě!!!  kancelář B109

Dopis, datová schánka, e-mail s elektronickým podpisem, obálka bude obsahovat:

 • KOPIE rodného listu dítěte - nutné
 • Doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy (jestliže chcete započítat body dle kritérií) a budou doložena jedním z následujích způsobů: 
 1. předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu
 2. doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese
 3. doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlatníka 
 4. doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou žáky ZŠ Pardubice-Svítkov - uveďte jjméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte. Ověří ve škole, ale sdělením této informace urychlíte proces řízení.

Přílohy k žádosti o ODKLAD:

Dle ustanovení § 37 odst.1 Školského zákona: Není-li dítě tělesně či duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradnského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • KOPIE rodného listu dítěte - nutné
 • Stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa - možnost i kopie
 • Posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské pracoviště - možnost i kopie

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se Vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich!!! Ředitelka školy řízení přeruší a stanoví Vám dodatečnou lhůtu na jejich doplnění!!!

POZOR!!! Vyplnění přihlášky v aplikaci není její PODÁNÍ!!! Podání lze uskutečnit pouze výše uvedeným způsobem. 

Vše potřebné sledujte na https://zssvitkov.cz/prvnaci , kde budou postupně dodávány informace!!!!

 

 

Kritéria přijímaní 2020.docx
2020-04-15

Žádost o ošetřovné pro dítě i elektronicky + měsíční příloha pro zaměstnavatele

Vážení rodiče, 

jetliže máte dítě do 13-ti let věku, vystavíme Vám žádost o ošetřovné na Vaše dítě. Do zaměstnání musíte ještě dodat Vámi vyplněnou přílohu ke stažení níže. 

Z důvodu omezení pohybu budeme vydávat potvrzení (ošetřovné) v omezené době!!!

Žádost lze posílat i ELEKTONICKY!!! (žádost nemusíte zasílat, do e-mailu jen uvedte jméno a třídu dítěte, vše vyplníme za Vás, naskenované pošleme ZPĚT na e-mail)

Další údaje o ošetřovném si vyplníte v BODĚ B a ten odevzdáte zaměstnavateli nebo na příšlušném úřadě. 

Toto potvrzení budeme vydávat i v kanceláři školy v čase  8:00 - 9:00 hodin. 

Do budovy zvoňte u bočního vchodu na kancelář školy. 

Dodržujte hygienická pravidla a rozestupy do kanceláře.

 

Děkujeme za pochopení. 

 

Vykaz_pece_pro zaměstnavatele.pdf
2020-03-31